top of page
  • รูปภาพนักเขียนSwap&Go

สวอพ แอนด์ โก สอดรับนโยบายบอร์ดอีวีแห่งชาติเดินหน้าหนุนยานยนต์ไฟฟ้า

สวอพ แอนด์ โก สอดรับนโยบายบอร์ดอีวีแห่งชาติที่เดินหน้าหนุนยานยนต์ไฟฟ้า ตั้งเป้าผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 6 แสนกว่าคัน และสถานีสวอพแบตฯ 1,450 แห่ง ภายในปี 2573

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมบอร์ดอีวีเพื่อพิจารณาแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของประเทศให้สอดรับนโยบาย 30/30 เพื่อก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลก โดยมีกำลังการผลิตรถยนต์ที่ไม่ปล่อยมลพิษ (ZEV) อย่างน้อย 30% ของการผลิตในปี 2573 (2030) ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะนำพาประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low-carbon Society)


เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ประกอบด้วยการกำหนดให้มีการผลิตประเภทรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจะมีการผลิตทั้งสิ้น 675,000 คัน นอกจากนี้ยังมีการกำหนดเป้าหมายสถานีสวอพหรือสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ (Battery Swap) ให้กับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารับจ้างและส่งสินค้า Delivery จำนวนทั้งสิ้น 1,450 แห่ง พร้อมกำหนดมาตรการส่งเสริมทางการเงินและภาษี การกำหนดมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย พร้อมทั้งบูรณาการให้เข้ากับระบบสมาร์ทกริด ด้านการผลิตแบตเตอรี่ได้พิจารณาจากแผนการผลิตของภาคเอกชน


โดยมาตรการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 (ระยะเร่งด่วน) : ปี 2564 - 2565 นำร่องส่งเสริมการใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานรองรับทั่วประเทศ

ระยะที่ 2 : ปี 2566 - 2568 พัฒนาอุตสาหกรรมโดยมีเป้าหมายการผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 360,000 คัน ภายในปี 2568 รวมถึงการผลิตแบตเตอรี่เพื่อตอบสนองการผลิตในประเทศ

ระยะที่ 3 : ปี 2569 – 2573 ขับเคลื่อนแผนและมาตรการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุตามนโยบาย 30/30 ซึ่งมีเป้าหมายการผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทั้งสิ้น 675,000 คัน รวมถึงการผลิตแบตเตอรี่


สวอพ แอนด์ โก ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. มุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน แพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับการพัฒนาและผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และสถานีสวอพแบตเตอรี่สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

ดู 184 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page