top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

               บริษัท สวอพ แอนด์ โก จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “SWAP & GO” หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการและผู้ใช้บริการ รวมถึงบุคคลอื่น ๆ ที่เข้าใช้งานใช้งานแอปพลิเคชัน และ/หรือเว็บไซต์ของ SWAP & GO (รวมเรียกว่า “ท่าน”) เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การขอใช้บริการ การใช้งานแอปพลิเคชัน และ/หรือเว็บไซต์ของ SWAP & GO และบริการอื่นใดซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อเรา ดังต่อไปนี้

 

1. เราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง และเก็บอย่างไร

       SWAP & GO จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง เช่น การให้ท่านกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด เช่น แบบฟอร์มสมัครใช้บริการ หรือสอบถามข้อมูลจากท่าน หรือขอให้ท่านส่งเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เรา แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่น เช่น บริษัทต้นสังกัดของท่าน รวมถึงการเก็บและประมวลผลข้อมูลแบบอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมผ่านการทำงานตามปกติของแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์

      ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ SWAP & GO ดำเนินการเก็บรวบรวมนั้น มีดังต่อไปนี้

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

(1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล ภาพถ่าย อายุ วันเดือนปีเกิด บัญชีการใช้งานแอปพลิเคชัน SWAP & GO

(2) ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล

(3) ข้อมูลการติดต่อกับเรา (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกข้อความ ภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อ หรือร้องเรียนการใช้บริการ SWAP & GO

(4) ข้อมูลทางการเงิน (Financial Data) เช่น ข้อมูลเลขที่บัตรเครดิต และชื่อผู้ครอบครองบัตร หมายเลขบัญชีธนาคาร

(5) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ เช่น เวลาเข้าใช้ (access time) เลขที่อยู่ไอพี (IP address) หมายเลขเฉพาะที่ใช้อ้างถึงอุปกรณ์ที่ต่อกับเครือข่าย (mac address) Log บันทึกรายละเอียดการใช้บริการสลับแบตเตอรี่ของผู้ใช้บริการ Log บันทึกปัญหาที่ผู้ใช้บริการพบเจอ คุกกี้ (Cookie)

(6) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เช่น ตำแหน่งที่อยู่ (Geolocation) บันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS) ภาพที่บันทึกจาก CCTV

 

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Data)

       SWAP & GO ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ ในกรณีที่ท่านได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่เราเพื่อเป็นเอกสารประกอบการทำสัญญา หรือเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการ ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าท่านอนุญาตให้เราดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ หากเราไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ เราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น

       อย่างไรก็ตาม หากเรามีความจำเป็นที่จะต้องเก็บใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และไม่สามารถใช้ข้อยกเว้นตามกฎหมายในการประมวลผลได้ เราจะดำเนินการขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน

2. เราเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใด

       SWAP & GO อาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้

2.1 เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา หรือเพื่อการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา

       SWAP & GO อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการใช้บริการสลับแบตเตอรี่บนแอปพลิเคชัน SWAP&GO เช่น การยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการ การสร้างบัญชีผู้ใช้บริการ การชำระค่าบริการสมัครแพคเก็จสลับแบตเตอรี่ การทำธุรกรรมต่าง ๆ การบันทึกรายละเอียดการใช้บริการสลับแบตเตอรี่ของผู้ใช้บริการ การตรวจสอบและการดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือสัญญาในการใช้บริการ เป็นต้น ซึ่งหากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา ท่านอาจไม่สามารถใช้บริการสลับแบตเตอรี่บนแอปพลิเคชัน SWAP&GO ได้

       ทั้งนี้ SWAP&GO มีการติดตั้งระบบบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) ที่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นทรัพย์สินของ SWAP&GO ทุกคัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามทรัพย์สินของเราและเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขหรือสัญญาในการใช้บริการ ดังนั้น เมื่อท่านได้ใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของ SWAP&GO อาจทำให้เราทราบตำแหน่งที่อยู่ และบันทึกการเดินทางของท่านได้

2.2 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เช่น

  • การทำสัญญา หรือดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการทำสัญญาในกรณีที่ท่านเป็นผู้แทนของนิติบุคคล

  • การแจ้งเตือน หรือการติดต่อสื่อสารกับท่าน

  • การพัฒนาการให้บริการ

  • การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร

  • การตรวจสอบและการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

  • การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การดำเนินคดีต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย

  • การรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของเรา รวมถึงการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) ในการบันทึกภาพบุคคลที่อยู่บริเวณสถานที่ให้บริการสลับแบตเตอรี่

      2.3 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ หรือเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหมายเรียก คำสั่งของศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ หน่วยงานราชการ และการรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หรือองค์กรอิสระ

2.4 เพื่อการวัตถุประสงค์อื่นที่จำเป็นต้องได้ความยินยอมจากท่าน

      หาก SWAP & GO มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ใด ซึ่งจะต้องขอความยินยอมจากท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่านก่อน  เช่น

  • การติดตามตำแหน่ง (GPS) จากการใช้บริการแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน เพื่อการค้นหาสถานีสลับแบตเตอรี่ที่ใกล้เคียงกับตำแหน่งที่อยู่ของท่าน

  • การเก็บและใช้ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ (Geolocation) และบันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS)  เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการใช้งานบริการแบตเตอรี่สลับเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการให้บริการ

  • การเก็บและใช้มูลการติดต่อของท่าน เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางการตลาด หรือรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ เป็นต้น

 

       โดยในกรณีที่เราขอความยินยอมจากท่าน ท่านมีอิสระในการให้ความยินยอมกับเราหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ความยินยอมดังกล่าวไม่ใช่เงื่อนไขในการใช้บริการ แต่ในบางกรณีหากท่านไม่ให้ความยินยอมท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานแอปพลิเคชัน บางประการ เช่น หากท่านไม่ยินยอมให้ติดตามตำแหน่ง (GPS) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน ท่านจะไม่สามารถใช้บริการการค้นหาสถานที่ให้บริการสลับแบตเตอรี่ที่อยู่ใกล้เคียงกับตำแหน่งที่อยู่ของท่านได้

 

3. เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลใดบ้าง

        ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฯ ฉบับนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้

3.1 หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ เป็นต้น

3.2 ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ให้แก่เรา ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษา ผู้ให้บริการรับส่งผู้โดยสารหรือพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ ทางบก หรือทางทะเล ผู้พัฒนาระบบ เป็นต้น

 

4. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

       เราอาจมีการเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ของผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศ และอาจมีการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันสำเร็จรูปของผู้ให้บริการในต่างประเทศ ทั้งนี้ ในการส่งหรือโอนข้อมูลของท่านไปยังต่างประเทศ ไม่ว่ากรณีใด ๆ เราจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

5. คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

       ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ SWAP & GO มีการเก็บรวบรวมข้อมูลคุกกี้โดยอัตโนมัติ ซึ่งคุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลซึ่งถูกจัดเก็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อเข้าชมเว็บไซต์ โดยคุกกี้บางส่วนนี้มีความจำเป็น เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ และคุกกี้ทางเลือกมีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ซึ่ง SWAP & GO มีความประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงการให้บริการแก่ท่าน โดย SWAP & GO จะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เราเปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ของ SWAP & GO [www.swapandgo.co/cookies-policy]

 

6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

       เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายฯ ฉบับนี้ และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย  เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในของเรา

 

7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

       ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ของท่านได้ตามช่องทางที่เรา กำหนดในข้อ 9. โดยจะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ เมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับกับเรา ซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของท่านมีรายละเอียด ดังนี้

 

7.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

ในกรณีที่เราขอความยินยอมจากท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

7.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเรา รวมถึงขอให้เรา เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเรา ได้

7.3 สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right)

ท่านมีสิทธิขอให้เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราได้ตามที่กฎหมายกำหนด

7.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด

7.5 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right)

ท่านมีสิทธิขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม เรา อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจมีบางระบบที่ไม่สามารถลบข้อมูลได้ ในกรณีเช่นนั้น เรา จะจัดให้มีการทำลายหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้

7.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)

ท่านมีสิทธิขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

7.7 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Rectification Right)

กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่เรามีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้ เรา แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

7.8 สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint)

ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

 

8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบนโยบายฯ ฉบับนี้

       เราอาจแก้ไขปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว และเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น เราจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.swapandgo.co  และ/หรือแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านเราจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมด้วย

 

9. วิธีการติดต่อ

       หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท หรือต้องการขอใช้สิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัทผ่านช่องทาง โทร. 02-537-1759

       นอกจากนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ โดยติดต่ออีเมล swap&go@pttplc.com หรือส่งจดหมายมาที่ บริษัท สวอพ แอนด์ โก จำกัด 555/3 อาคารเอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์  ซี ชั้น 5  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

           

[ประกาศ ณ วันที่ 10/11/2565]

bottom of page