top of page
  • รูปภาพนักเขียนSwap&Go

สิงคโปร์จัดทำแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ

สิงคโปร์จัดทำแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Singapore Green Plan) ปี 2030 มีเป้าหมายเพื่อความยั่งยืนระดับชาติ อาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ โดยได้ดำเนินการภายใต้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 ของสหประชาชาติและข้อตกลงปารีส เพื่อบรรลุการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ในระยะยาวให้เป็นไปอย่างเร็วที่สุด ซึ่งแผนการดำเนินงานได้แบ่งออกเป็น 5 โปรแกรม ได้แก่ City in Nature, Energy Reset, Green Economy, Resilient Future และ Sustainable Living


แผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้ง 5 โปรแกรม มีแผนจะปรับปรุงเมืองและอาคารให้มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นเพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในเมืองให้ไม่ร้อนจนเกินไป เปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียน พลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม มีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า อีกทั้งสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่เป็นส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากหลายองค์กร สนับสนุนร้านอาหารให้เพิ่มการใช้วัตถุดิบที่ผลิตในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนมากขึ้น และการใช้สิ่งต่าง ๆ อย่างมีคุณค่าและนำมาใช้อย่างหมุนเวียน เช่น นำน้ำเสียมาบำบัดเป็นน้ำสะอาด เปลี่ยนขยะมูลฝอยให้เป็นวัสดุก่อสร้าง


ในขณะนี้สิงคโปร์ได้เริ่มปฏิบัติตามแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งในด้านยานยนต์ไฟฟ้า ได้เริ่มขยายพื้นที่โครงสร้างพื้นฐาน EV ให้เพียงพอกับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าภายในเมืองมากขึ้น ทางสำนักงานขนส่งทางบกของสิงคโปร์ (LTA) ได้เปิดตัว Sandbox นำร่องการใช้งานสถานีสลับแบตเตอรี่ 2 แห่ง ดำเนินการเป็นระยะเวลา 1 ปี เมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา โดยอาศัยความร่วมมือจาก Gogoro และ MO Batteries เพื่อสนับสนุนให้มีการนำยานยนต์พลังงานสะอาดมาใช้มากขึ้นในสิงคโปร์


อีกทั้ง Sandbox ทั้ง 2 แห่ง มีแผนจะนำมาใช้กับภาคการขนส่งเป็นหลัก โดยทั้ง Gogoro และ MO batteries จะมีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า สถานีสลับแบตเตอรี่ รวมถึงแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้ที่สามารถควบคุมได้ผ่านโซลูชันของบริษัท และ LTA ก็ได้เตรียมกำลังคนให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้าด้วยการฝึกอบรบให้มีทักษะการทำงานที่ปลอดภัยในสภาพแวดล้อม EV นอกจากนี้ สิงคโปร์ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการบรรลุยานยนต์พลังงานสะอาด 100% โดยเปลี่ยนการใช้ยานยนต์แบบสันดาปมาเป็นยานยนต์พลังงานสะอาดอื่น ๆ แทนภายในปี 2040


Cr. Chanel News Asia, Batteries New, Singapore Green Plan Policy

สวอพ แอนด์ โก รายงานสวัสดีค้าบบบ

ดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page