top of page
  • รูปภาพนักเขียนSwap&Go

กรรมการผู้จัดการ สวอพ แอนด์ โก ร่วมเป็นวิทยากรงาน Workshop On Mainstreaming Electric Mobility

อัปเดตเมื่อ 1 เม.ย. 2564

สวอพ แอนด์ โก มุ่งขับเคลื่อนไทยสู่สังคมรถไฟฟ้าด้วยเครือข่ายแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุด


เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 - คุณอาวีมาศ สิริแสงทักษิณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวอพ แอนด์ โก จำกัด (Swap & Go) ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา เรื่อง “Workshop on Mainstreaming Electric Mobility in Thailand: Baseline and Alternative Energy Solution” ร่วมกับผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน จัดโดย สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) ร่วมกับ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) และ UN Environment Programme (UNEP) ซึ่งงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สร้างความตระหนักในการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย​คุณอาวีมาศ กล่าวถึงการให้ความสำคัญกับการมีพันธมิตรใหม่ และเปิดรับร่วมลงทุนในธุรกิจ อีกทั้งเทรนด์ของพลังงานรูปแบบใหม่ โดยจัดตั้งบริษัท Swap & Go เพื่อดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า ครอบคลุมและตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้ใช้งานรถจักรยานยนต์ และสามารถต่อยอดธุรกิจด้านแบตเตอรี่ของกลุ่ม ปตท. รวมทั้งเป็นการช่วยลดมลภาวะ ซึ่งเป็นต้นแบบธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านพลังงานในอนาคต​

สวอพ แอนด์ โก เป็นธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นจากการบ่มเพาะไอเดียสู่ธุรกิจ ผ่านการเรียนรู้และทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายด้วยแนวทาง Customer empathy โดยทีม Express Solutions หรือ ExpresSo นอกจากนี้มีการสรรหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในต่างประเทศเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า สร้างทางเลือกในการเติมพลังงานสะอาด และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนไทย ถือเป็นกลไกสำคัญที่สอดรับกับแผนพัฒนาประเทศ


Commenti


bottom of page